Kim jesteśmy?
Profil naukowy
Publikacje
 Prof. Marek S. Szczepański

Dr hab. Piotr Skudrzyk

 

 

 

 

 

Dr Krzysztof Bierwiaczonek

Dr Adrian Cybula

Dr Małgorzata Suchacka

Dr Zbigniew Zagała

 

               

 

 

 


Mgr Justyna Kijonka

Mgr Barbara Lewicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Marek S. Szczepański:


Urodzony w 1956 roku w Częstochowie.

1978 – magister socjologii na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem Procesy urbanizacji w Afryce Czarnej. Studium socjologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice

1983 – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Przekształcenia struktury społecznej miast afrykańskich pod wpływem urbanizacji. Uniwersytet Śląski, Katowice

1989 – Kolokwium habilitacyjne. Rozprawa na temat: Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego. Uniwersytet Śląski, Katowice

1995 – nadanie tytułu profesora

Pola badawcze: socjologia zmiany i rozwoju, socjologia oraz antropologia miasta i regionu, socjologia mniejszości etnicznych, socjologia edukacji
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Piotr Skudrzyk:


Urodzony w 1953 roku w Bielsku-Białej.

1976 – magister matematyki na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem Problem aproksymacji stochastycznej. Uniwersytet Śląski, Katowice

1987 - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Problem integracji społecznej w historiozofii Arnolda J. Toynbee’ego. Uniwersytet Śląski Katowice

2002 – Kolokwium habilitacyjne. Rozprawa na temat:  Amerykańska wspólnotowa filozofia polityczna. Uniwersytet Śląski, Katowice

Pole badawcze: filozofia społeczna, fenomen wspólnotowości, konserwatyzm, duchowość w kulturze społecznej.


 
Dr Krzysztof Bierwiaczonek:


Urodzony w 1976 roku w Tychach.

2000 –  Magister socjologii na podstawie pracy magisterskiej pt.: Spiska wieś Jurgów. Świadomość społeczna mieszkańców pogranicza kulturowego. Uniwersytet Śląski, Katowice

2004 – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca. Uniwersytet Śląski, Katowice

Pola badawcze: socjologia miasta i przestrzeni (szczególnie problematyka związana z percepcją i waloryzacją przestrzeni miasta; analiza zmian zachodzących w centrach miast), socjologia pogranicza (z akcentem na problemy etniczne Spisza), socjologia regionu (w szczególności procesy rozwojowe województwa śląskiego)


 
Dr Adrian Cybula:


Urodzony w 1963 w Szymiszowie k. Strzelec Opolskich

1987 – Magister socjologii na podstawie pracy magisterskiej pt.: Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Uniwersytet Śląski, Katowice

1993 - Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Od gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej. Socjoekonomiczne studium transformacji. Uniwersytet Śląski, Katowice

Pola badawcze: Nowy instytucjonalizm i kapitał społeczny, ekonomia polityczna transformacji systemowej, społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego, integracja europejska.


 
Dr Małgorzata Suchacka:


Urodzona w 1973 roku w Katowicach.

1997 – Magister socjologii na podstawie pracy magisterskiej pt.: Bariery i szanse wprowadzenia systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie CZW „Węglozbyt” SA. . Uniwersytet Śląski, Katowice

2001 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Osobowość społeczna i proces transformacji. Studium z socjologii zmiany społecznej. Uniwersytet Śląski, Katowice

Pola badawcze: rozwój regionalny a gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne w perspektywie regionalnej, wpływ elit (głównie gospodarczych) na procesy rozwoju regionalnego, kultura organizacyjna w powiązaniu z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie, PR oraz CSR a wyzwania Unii Europejskiej, zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. 
Dr Zbigniew Zagała:


Urodzony w 1965 roku w Jędrzejowie.

1991 – Magister socjologii na podstawie pracy magisterskiej pt.: Wartości narodowo - patriotyczne młodego pokolenia, Uniwersytet Śląski, Katowice

1997 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Kulturowe wzory reprodukcji struktury społecznej zbiorowości regionalnej Górnego Śląska (Na przykładzie Katowic), Uniwersytet Śląski, Katowice

Pola badawcze: problematyka społeczeństwa obywatelskiego, struktur społecznych, socjologia kultury

 

 
Mgr Justyna Kijonka:


Urodzona w  roku w 1982 w Tychach.

2005 – Magister socjologii na podstawie pracy magisterskiej pt.: Narodowość śląska. Problemy i kontrowersje, Uniwersytet Śląski, Katowice

2006 – magister kulturoznawstwa na podstawie prac magisterskiej pt.: Rzeczywistość polska w Kabarecie Starszych Panów, Uniwersytet Śląski, Katowice

Pola badawcze: socjologia narodu i etniczności, historia kabaretu polskiego (zwłaszcza okres międzywojnia i „Kabaret Starszych Panów”) 
Mgr Barbara Lewicka:


Urodzona w 1983 roku w Katowicach.

2007 – Magister socjologii na podstawie pracy magisterskiej pt.: Przejawy ponowoczesności w przestrzeni miejskiej Londynu. Studium przypadku na podstawie dzielnic City of London oraz South Bank of the Thames, Uniwersytet Śląski, Katowice

Pola badawcze: socjologia miasta oraz przestrzeni, ponowoczesność, teoria zmiany społecznej, socjologia kultury, historia socjologii