Kim jesteśmy?
Profil naukowy
Publikacje
 

Prof. Marek S. Szczepański:


Prace autorskie:


 • Opel z górniczym pióropuszem. Województwa katowickie i śląskie w procesie przemian. Wydanie III zmienione i poszerzone. Śląsk: 2002, s. 188

 • Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. UŚ: Katowice: 2002 (K. Krzysztofek – Współautor)

 • Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Scholar: Warszawa: 2002 (B. Jałowiecki – Współautor)

 • Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. WSZINS: Tychy 2002 (B. Jałowiecki – Współautor)


Artykuły do pobrania (*.doc): Dekalog polskiego zaufania


 Dekalog regionu i miasta nowoczesnego


 Górny Śląsk 2010


 Grzeczna Rzeczpospolita


 Inni swoi


 Klasa średnia - wypełnianie piramidy


 Miasta realnego socjalizmu


 Między lekiem a podziwem


 Parafianie bez społecznego przydziału


 Podróże po mniejszym niebie


 Polak przy kasie


 Przestrzeń, miasto i mieszkanie


 Razem i osobno


 Tornister i restrukturyzacja


 Tożsamosć lokalna i lokalne rewindykacje


 Tożsamosć regionalna


 W europejskiej poczekalni


 Wielkomiejska klasa robotnicza


 Zarłoczna rewolucja word

Dr hab. Piotr Skudrzyk:


Publikacje książkowe:


Losy cywilizacji według Arnolda J. Toynbee'ego, Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1992


 • Amerykańska wspólnotowa filozofia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001

Redakcja naukowa książki:


 • Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005

Ważniejsze artykuły:


 • Polityka: walka czy umiejętność bycia razem? Światło polskich “baśniowych momentów” w: Dorota Prabucka (red.), Etyka i polityka, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2005,

Ogólnopolskie Forum Etyczne, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej


 • Elity a naród. Potrzeba aprobaty w: Andrzej Szahaj (red.), Od filozofii polityki do praktyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006

 • Europe: with Soul and Metaphysics or without? [Europa: z duszą i metafizyką czy bez?] w: Miroslav Sapík (red.), Na meridiánech moudra. Evropské myšlení, politika a etika v zrcadle dejin: lidé a duchovní kultura, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2007

 • Pluralizm otwarty i zamknięty w: Zlatica Plašienková, Erika Laliková (red.), Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie. Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 2007


 • Wolność – wartość nie najwyższa w: Marek Szulakiewicz (red.), Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007
Dr Krzysztof Bierwiaczonek:

 

 

 • Lędziny 2000 - portret miasta, Lędziny 2001. (współautorstwo Małgorzata Tyrybon i Tomasz Nawrocki)

 

 • Zaufanie - podstawa kapitału społecznego, w: Marek S. Szczepański, Paulina Rojek (red.): Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Tychy 2001, s. 175-190.

 

 • Institution und Interaktion in regional Entwicklungsprojekten, w: ”Berliner Debatte Initial” 6 (14.Jg. 2003), s.48-57. (współautorstwo: Robert Geisler)

 

 • W cieniu Wojaczka: przestrzeń miejska Mikołowa w oczach jego mieszkańców, w: Andrzej Majer, Paweł Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Łódź 2004, s. 120-144. (współautorstwo Tomasz Nawrocki)

 

 • Przestrzenie znaczące i puste. Percepcja przestrzeni miejskiej Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca. W: Andrzej Majer (red.) Socjologia miasta – nowe dziedziny badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ISBN 978-83-7525-057-2, s. 123-141.

 

 • Dynamika zmian przestrzeni centralnej miasta. Przykład Tychów, w: Marian Malikowski, Sławomir Solecki (red.) Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej,  Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2007, ISBN 978-83-60490-34-1,s. 118-131

Dr Adrian Cybula:

 

 

 • Adrian Cybula: Sektor kontra region, homogenizacja czy heterogenizacja? Kultura, instytucje a rozwój regionalny na Górnym Śląsku i w województwie śląskim. W: Władysław Jacher, Andrzej Klasik (red.): „Region w procesie przemian. Aspekt socjologiczny i ekonomiczny”. PAN, oddział w Katowicach, Komisja Studiów nad przyszłością Górnego Śląska, Katowice 2005, s. 55-65

 

 • Adrian Cybula: Sector versus Region, Homogeneity versus Diversity. The Silesian-Dąbrowa Coal and Steel District in the Context of Linked Areas. In: Melanie Tatur (ed): “The Making of Regions in Post-Socialist Europe. The Impact of Culture, Economic Structure and Institutions”, vol I:  VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, pp. 221-324

 

 • Adrian Cybula: Europeizacja a pogranicza państw narodowych. Analiza porównawcza pogranicza francusko-niemieckiego, polsko-niemieckiego i wschodniego pogranicza Polski. W: Kazimierz Krzysztofek i Andrzej Sadowski (red.): „Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej”, t. 1: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 199-210

 

 • Ryszard Kaczmarek, Maciej Kucharski, Adrian Cybula: Górny Śląsk i Alzacja-Lotaryngia: dwa regiony pogranicza 1648-2001. Pergamon, Katowice-Tychy 2001

 

 • Adrian Cybula: "Demokracja w działaniu.." a sprawa polska (i śląska). W: Władysław Jacher (red.) "Eseje socjologiczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 177-189

 

 • Adrian Cybula: Regional Policy Making and Institution-Building under Unfavourable Conditions. The Case of the Katowice Voivodship, Poland (1990-1998). in: “The Challenge of Regional Policies. Actors and Institutions on the Local and Regional Level in Post-Socialist Europe”, ed. by Melanie Tatur in co-operation with Claudia Lange. Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Eschborn 1999, pp. 111-145

 

 • Adrian Cybula, Marek S. Szczepański (ed.): Zbiorowości i społeczności lokalne. Gotowość i adaptacja do zmian. Raport z socjologicznych badań empirycznych., praca zbiorowa, WSZiNS, Tychy 1999


Dr Małgorzata Suchacka:

 

 

 

 Książki:


 • Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański „Wiedza w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą.” Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2003

Artykuły:


 • M.Suchacka, M.Gacek - Cop "Motivation of Professional Staff in Commercial Company." w: "Labor Market in New Millenium" Polish - American Center for Resolution of Labor Management Disputes Chicago - Gdańsk 2001,

 

 • M.Suchacka, “Social personality and the process of transformation. Economical and political elite in sociological research.” w: "Labor Market in New Millenium, Polish - American Center for Resolution of Labor Management Disputes Chicago - Gdańsk 2002,

 

 • M. Suchacka , R. Geisler, M. S. Szczepański „Wiedza i ludzie. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie zasobami ludzkimi” w: ”Humanizacja pracy”, nr 4-5, (214-215), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2003,

 

 • M. Suchacka, M.S. Szczepański „Między tradycją a nowym ładem ekonomicznym. Socjologiczne studium przypadku górnośląskich instytucji uczących się.” W: „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, red. Sławomir Partycki, t. 1, Wydawnictwo KUL , Lublin 2006, str. 322 – 330,

 

 • M. Suchacka, R. Geisler, M.S. Szczepański „Dylematy rozwoju starych regionów przemysłowych. O kapitale społecznym na Śląsku”, w: Kultura Współczesna nr 1 (47) red.: E. Bendyk, K. Krzysztofek, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2006 str. 226-240,

 

 • M. Suchacka, M. S. Szczepański „Kultura organizacji uczącej się. Mit, fakt czy przyszłość?” w: Humanizacja Pracy 4-5 (232-233) 2006 (XXXXIX) s.9-21

 

 • M. Suchacka, M.S. Szczepański „Spadkobiercy Cycerona i Petera Senge`a między społeczeństwem obywatelskim a gospodarką opartą na wiedzy. w: „Nowoczesność – Ponowoczesność. Społeczeństwo w Europie środkowej i wschodniej”, red. S. Partycki  t.1. Wydawnictwo KUL Lublin 2007  s. 245-251,

 

 • J. Korski, M. Piłat, M. Suchacka, „Kulturowe aspekty gospodarki opartej na wiedzy” w: „Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce” red. J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Tychy 2007 s. 111-123

 

 

 

 


Dr Zbigniew Zagała:

 

 

 

Książki:


 • Samodzielni, samorządni, gospodarni. Bojszowy i Wyry – ocena pierwszej dekady. Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2006.

 

 • Miejskie domy kultury w Katowicach. Funkcje założone i realizowane. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski, Katowice 1998 /współautor Wojciech Świątkiewicz/


Artykuły:


 • The Process of Reproduction of Culture and Social Structure of the Silesian Regional Community, w: Region and Regionalism. Culture and Social Order, W. Świątkiewicz [ed.], UŚ, Katowice 1995.

 

 • Kapitał społeczny, w: Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, M.S. Szczepański, P. Rojek, [red.], ŚWN, WSZ i NS, Tychy 2001.

 

 • Od uprzedmiotowienia do podmiotowości. Pierwsza dekada samodzielności nowych gmin w województwie śląskim. Próba bilansu, w: Państwo, samorząd i społeczności lokalne. Piotr Buczkowski in memoriam, K. Bondyra, M. S. Szczepański, P. Śliwa [red.], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.

 

 • Reprodukcja czy zmiana, czyli o potrzebie badania wzorów ruchliwości społecznej mieszkańców Górnego Śląska, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Nowe pogranicza?, Ż. Leszkowicz – Baczyńska [red.], Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2006.

Mgr Justyna Kijonka

 

 

W miesięczniku społeczno-kulturalnym Śląsk:


 • Nr 12/2000, Lwów jak sen – rozmowa z Wojciechem Kilarem;
 • Nr 5/2001, Debiut poetycki;
 • Nr 9/2001, Architektura jest sztuką;
 • Nr 11/2001, W miejscu, gdzie schodzi się co dnia Polska – rozmowa z Jerzym Dudą-Graczem;
 • Nr 12/2001, Wielkie dyktando – rozmowa z Krystyną Bochenek;
 • Nr 12/2002, Wielobok losów (wojenne i powojenne dzieje rodziny z Krzemieńca);
 • Nr 1/2004, Nasz ojciec – rozmowa  z dr Danutą Opacką - Walasek, córką prof. Ireneusza Opackiego.
 • Nr 9/2005, Co łączy i dzieli Ślązaków? Artykuł poświęcony problematyce dwóch konferencji naukowych na temat: „Dynamika śląskiej tożsamości” i „Badania nad problemami narodowościowymi na obszarach pogranicznych Europy Środkowo-Wschodniej. Wkład i inspirująca rola Józefa Chlebowczyka”


W Pismach Humanistycznych:


  • Zeszyt V, 2003, esej pod tytułem: Absurd i rzeczywistość. Panopticum postaw i typów w «Kabarecie Starszych Panów»;
  • Zeszyt VI, 2004, szkic pod tytułem: Spory o narodowość śląską w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej.

 

W programie premierowym Opery Śląskiej w sezonie 2003/2004:

 

  • Tło historyczne «Aidy».

 

W Przeglądzie Polonijnym:

 

  • Nr 3/113 2004 Wokół sporów o narodowość śląską.
  • „Naród medialny” w: „Marketing polityczny szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?” pod red. P. Pawełczyka Poznań 2007
  • „Humor Kabaretu Starszych Panów” w: „Oblicza Humoru” t. 1, Wrocław 2007